Sen cây thân vuông New (H-S6966A)

Sản phẩm được sản xuất bằng đồng Italia, mạ 5 lớp
Germany standard

0936.06.09.09